Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle websites, applicaties en services van SwimCare (www.swimcare.be). Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. SwimCare is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SwimCare van een bestelling/dienst van de klant.

Contact gegevens
SwimCare – BE0827906183
www.swimcare.be
Watersnipstraat 29,
8020 Waardamme,
België

Contactpersoon en aanspreekpunt privacy
Ryheul Kristof
0479 24 25 86
kristof@swimcare.be

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze websites, applicaties en services is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en indien nodig verder aan te passen.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze platformen.

De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van SwimCare. Hoewel SwimCare hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. SwimCare kan evenmin een voordurende toegang tot de websites garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kun u contact opnemen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Autheursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze websites, applicaties en services berust bij SwimCare en/of bij aan haar gelieerde entiteiten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door SwimCare.

SwimCare is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze websites, applicaties en services gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de websites worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op deze websites te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron.

Uitsluitend ter informatie bevatten deze websites hyperlinks naar websites van derden. SwimCare garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen SwimCare en de beheerders van de sites, tenzij anders vermeld.

E-mailcorrespondentie

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van SwimCare of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met SwimCare.

Vermelding van SwimCare

Wanneer u op uw eigen website, blog, app een vermelding wilt plaatsen naar een webpagina, app, artikel, blog, … van SwimCare mag dat zonder voorafgaande vermelding. Graag wel met duidelijke vermelding van SwimCare via logo of leesbare link naar de website. Bij het plaatsen van een link mag je altijd contact opnemen met ons. Eventueel kunnen we ook een samenwerking/partnership bespreken, hiervoor mag je mailen naar kristof@swimcare.be.

Prijzen en geldigheidsduur

De tarieven door SwimCare meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van de prestaties. Betaalde zwembeurten (beurtenkaarten) zijn 2 jaar geldig na betaling. De terugbetaling is niet mogelijk, tenzij anders besproken.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om producten en diensten uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail onvangt van SwimCare. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of op een adres naar keuze. De artikelen kunnen ook kosteloos afgehaald worden tijdens een les in het zwembad of opgehaald worden te Watersnipstraat 29, 8020 Waardamme. De transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming, meer info over levering, transportkosten en voorwaarden vindt u hier.

Betalen kan op volgende betaalwijzen:

  • Via krediet kaart (Mastercard/VISA)
  • Via pay pall
  • Via overschrijving
  • Via bancontact

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten, artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SwimCare.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SwimCare te wijzen.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Lichamelijke schade

In geen geval is SwimCare aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals lichamelijke schade onderweg van en naar het zwembad of sportcomplex, valpartijen of gezondheidsproblemen opgelopen tijdens of na de lessen of het volgen van een (online) les.

Gezondheid en veiligheid

De klant verklaart dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn
en dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen dienst te laten plaatsvinden. Bij de minste twijfel dient de klant op voorhand zelf contact op te nemen met zijn huisarts, sportarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen over de gezondheidsformaliteiten op de gekozen dienst.

Gezien het sportieve karakter van de diensten, kunnen klanten met gezondheidsproblemen, gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de geplande activiteiten. Dit wordt bij voorkeur besproken met de lesgever(s) van SwimCare alvorens de les aan te vatten.

De klant verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in een of andere mate de uitvoering en/of deelname aan de les zouden verzwaren voor hem/haar. De klant verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor de afspraak te melden aan SwimCare.

Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de klant. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld hartziekten, suikerziekte, astma, etc. moeten bij het inboeken van onze diensten aan SwimCare gemeld worden.

Verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie met betrekking tot privacy en cookies kan je vinden in de privacy verklaring en cookie beleid.

Meer informatie nodig?

Als SwimCare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Indien je na het doornemen van onze disclaimer, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Contact gegevens

SwimCare – BE0827906183
www.swimcare.be
Watersnipstraat 29
8020 Waardamme,
België

Contactpersoon en aanspreekpunt privacy


Ryheul Kristof
0479 24 25 86
kristof@swimcare.be

Wijziging disclaimer

SwimCare kan de disclaimer steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 6 November 2023